Algemene voorwaarden Coaching Company BV

Algemene voorwaarden Coaching Company BV

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ CC BV: De professional welke onder de naam van Coaching Company BV opereert;
§ De opdrachtgever: De rechtspersoon die de opdracht verstrekt;
§ De overeenkomst: De afspraken tussen de opdrachtgever en CC BV.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen CC BV en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CC BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door CC BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. CC BV is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij CC BV beschikbare informatie.

Artikel 4. Opdrachten en annulering
1a. Na ondertekening van de offerte is CC BV verplicht om de geoffreerde diensten te leveren voor de overeengekomen prijs en is de opdrachtgever verplicht de diensten af te nemen tegen de overeengekomen prijs;
1b. Na ondertekening van de offerte komt bij annulering de betalingsverplichting niet te vervallen.
Bij overmacht gelden de bepalingen die genoemd worden bij lid 2a en 2b van artikel 4;
2a. Als CC BV niet kan leveren op het afgesproken moment door aantoonbare overmacht krijgt de opdrachtgever de diensten alsnog op een ander moment aangeboden. Mocht de termijn van het alsnog aanbieden van de diensten niet binnen twee maanden te realiseren zijn, heeft de opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst en onmiddellijke restitutie van de vooraf betaalde som voor aanvang van het traject;
2b. Mocht de opdrachtgever door aantoonbare overmacht niet in staat zijn de diensten af te nemen, geldt er ook opschorting van de diensten, echter geen recht op restitutie van de betaalde som. De termijn om de diensten alsnog af te nemen is twee maanden. Bij overschrijding van deze termijn heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder restitutie van de vooraf betaalde som.
3a. Opdrachtnemer is het toegestaan de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, indien de deelnemer(s) zich bij herhaling niet houden aan de afspraken die in het coaching contract staan. Het coaching contract wordt ondertekend door de opdrachtnemer, opdrachtgever en de deelnemer(s).
Bij een voornemen vroegtijdige beëindiging spreekt de coach in eerste instantie persoonlijk met de deelnemer(s) hierover. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Mochten de deelnemer(s) zich dan nog niet aan de eerder genoemde afspraken houden, volgt een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever, deelnemer(s) en de coach over het voornemen vroegtijdige beëindiging. In het geval dat de deelnemer(s) daarna nog de gemaakte afspraken schenden, wordt overgegaan tot ontbinding van de overeenkomst van de betreffende deelnemer(s). Deze ontbinding geeft geen recht op restitutie van de vooraf betaalde som en stelt de opdrachtgever ook niet vrij van betaling van nog te betalen facturen. Opdrachtgever valt in dit geval contractbreuk te verwijten. Indien de hierboven beschreven stappen niet worden doorlopen door CC BV, heeft CC BV niet het recht van vroegtijdige beëindiging.
3b. Als een deelnemer uit eigen beweging vroegtijdig het traject beëindigt zonder gewichtige reden, bestaat er geen recht op restitutie van de reeds betaalde som. Of er sprake is van een gewichtige reden is ter beoordeling van de directie van CC BV. Indien de directie van CC BV in alle redelijkheid van oordeel is dat er sprake is van een gewichtige reden bestaat er recht op restitutie van 50% van de reeds betaalde som in het geval van individuele coaching. In het geval van team coaching of training betreft het 50% van de som die per deelnemer wordt berekend. Deze restitutie van 50% betreft slechts de sessies die nog gevolgd zouden worden. Over de sessies die al gevolgd zijn bestaat geen recht op restitutie.
4b. Als aan een deelnemer een test beschikbaar wordt gesteld, hetzij digitaal, hetzij op papier, nadat de deelnemer schriftelijk heeft aangegeven deze test te willen doen, komen de kosten van deze test voor rekening van de deelnemer, ook als de deelnemer uiteindelijk geen gebruikmaakt van de test. Als de link van een digitale test is verlopen, maar de deelnemer wil de test toch nog doen, komen de kosten van de verlopen test en de nieuwe test voor rekening van de deelnemer.                                                                                                             .

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst voor (team) coaching en/ of training
1. CC BV zal de overeenkomst conform de richtlijnen van de beroepsvereniging/ sociaal agogen  (Registerplein) en naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CC BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CC BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan CC BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CC BV zijn verstrekt, heeft CC BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CC BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan op de tijd en voor de duur die partijen schriftelijk overeenkomen in de opdrachtbevestiging;

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CC BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal CC BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CC BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;
5. In afwijking van lid 3 zal CC BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door CC BV niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt CC BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door CC BV verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CC BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. CC BV behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van CC BV op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
§ indien na het sluiten van de overeenkomst aan CC BV ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
§ indien CC BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is CC BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CC BV.
2. CC BV zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen, met vermelding van de contactpersoon. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.
3. Indien een klacht gegrond is, zal CC BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal CC BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
5. In geval van geschillen kan de klager zich wenden tot de beroepsvereniging(Registerplein, www.registerplein.nl).

Artikel 13. Honorarium
1A.. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel.
1B. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CC BV, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. De verschuldigde kosten worden voor het traject in rekening gebracht en dienen 14 dagen voor de aanvang van enige van de werkzaamheden van CC BV op de rekening te staan van CC BV. Is dit niet het geval heeft CC BV het recht de werkzaamheden op te schorten, echter zonder het vervallen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
6. Indien CC BV met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is CC BV desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. CC BV mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen voor de aanvang van het traject, zie artikel 13. 5. op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na het verstrijken van 14 dagen voor aanvang traject is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van CC BV en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door CC BV, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
. over de eerste Euro 3.000,- 15%
. over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
. over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%
. over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%
. over het meerdere 3%
2. Indien CC BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Indien CC BV aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van CC BV is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CC BV – of haar ondergeschikten.
4. CC BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CC BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CC BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CC BV worden daaronder begrepen.
2. CC BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CC BV haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CC BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CC BV niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, echter met dien verstande dat opdrachtgever recht heeft op onmiddellijke restitutie van de vooraf betaalde som
4. Indien CC BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Verwerken van gegevens.
1. CC BV, verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, is verantwoordelijk voor en gerechtigd tot het (digitaal) verwerken van de persoonsgegevens, welke worden verzameld in het kader van de in deze algemene voorwaarden bedoelde dienstverlening, althans het onder haar rechtstreeks gezag onderworpen te laten verwerken en ziet erop toe dat eventuele bewerkers de geldende wet- en regelgeving naleven.
2. CC BV verstrekt uitsluitend gegevens aan uitvoerende professionals, als hiermede een overeenkomst tot geheimhouding is getekend en uitsluitend in het kader van het uitvoeren van een opdracht. Het voorgaande laat onverlet dat gegevens soms wel herleidbaar zijn tot een individuele persoon door raadpleging van openbare registers en Social Media.